หลักสูตรด้านศุลกากร (Customs)  
หลักสูตร จำนวนวัน
1. การตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย ความผิด และการดำเนินคดีศุลกากร
(Post Review Post Audit Investigation Audit)
1
2. กฎหมายศุลกากรและวิธีการจัดเก็บค่าภาษีอากร  1
3. กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (Rules of Origin)  1
4. ข้อควรรู้เกี่ยวกับความผิดทางศุลกากร 1
5. พิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2012 1
6. สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรด้านเขตปลอดอากร (Free Zone) และเขตประกอบการเสรี  (I-EA-T Free Zone)  1
7. พืธีการทางศุลกากรระบบใหม่และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Customs & e-Tax Incentive) 2
8. สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามความตกลงระหว่างประเทศภายใต้ JTEPA 1
9. สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรกับเขตการค้าเสรี FTA 1
10. การส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์ FTA อาเซียน-จีน 1