หลักสูตรด้านกฎหมาย  
หลักสูตร จำนวนวัน
1. กฎหมายเพื่อการค้าระหว่างประเทศ  1-2
2. ขั้นตอนการขออนุญาตทำงานของชาวต่างชาติในประเทศไทย 1