หลักสูตรด้านส่งเสริมการลงทุน 
หลักสูตร จำนวนวัน  
STEP 1    
1.1 วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน (รับวุฒิบัตร) 3 click
STEP 2    
2.1 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 1 click
2.2 วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 1 click
แบบครบวงจร (eMT online)
STEP 3    
3.1 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 1 click
3.2 วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับวัตถุดิบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS) 1 click
3.3 วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.5 click
STEP 4    
4.1 ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบ และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้จัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (CPD) 2 click
4.2 การใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 0.5 click
STEP 5    
5.1 วิธีขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 1 click
STEP 6    
6.1 หลักเกณฑ์และปัญหาการใช้สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน 1 click
*** ท่านสามารถรับการฝึกอบรมตาม STEP ข้างต้น หรือ เลือกรับการฝึกอบรมเฉพาะหลักสูตรที่ท่านสนใจ ***
หลักสูตรด้านส่งเสริมการลงทุนอื่นๆ  คลิกเพื่อดูหลักสูตร ‚ 
หลักสูตร จำนวนวัน  
1. ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน 1 click
2. All Executives Need to Know about BOI (English version) 1 click
3. All Executives Need to Know about BOI (Japanese version) 1 click