หลักสูตรด้านบัญชี ภาษี และการเงิน (Accounting, Tax & Finance)  
หลักสูตร จำนวนวัน
1. การตรวจสอบเอกสารนำเข้า-ส่งออกระบบ Paperless ของกรมสรรพากร 0.5
2. เตือนภัย VAT หากจะค้าขายกับ Free Zone 0.5
3. เทคนิคการจัดทำบัญชีต้นทุนสำหรับกิจการอุตสาหกรรม (CPD & CPA) 2
4. เกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  1
5. การยื่นแบบและการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (CPD & CPA) 0.5
6. การปรับปรุงบัญชีและคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นงวดบัญชี สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (CPD & CPA) 1
7. แนวปฏิบัติทางการบัญชีและภาษีอากรเตรียมพร้อมสู่การค้าเสรีอาเซียน [AEC]  (CPD & CPA) 1
8. ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (CPD & CPA) 1
9. ภาษีสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ [Transfer Pricing] (CPD & CPA) 1