คณะอนุกรรมการบริหาร (วาระปี 2559-2561)    
1 นางชุตาภรณ์   ลัมพสาระ ประธานคณะอนุกรรมการ
  2 นางสาวสุดจิตร อินทรไทยวงศ์ อนุกรรมการ  
3 นางสาวจิตรา กุลวานิช อนุกรรมการ
  4 นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล อนุกรรมการ  
5 นางอัญชลี ชาลีจันทร์ อนุกรรมการ
  6 นางภัทร์ชนก กรกมลพฤกษ์ อนุกรรมการ  
7 ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน เลขานุการ
อำนาจและหน้าที่
1 กำกับ ดูแลการทำงานของสมาคม ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการสมาคมกำหนดไว้
2 อนุมัติงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานของสมาคม ส่วนค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากนี้ ให้เสนอคณะกรรมการสมาคม
คณะอนุกรรมการการเงิน (วาระปี 2557-2559)  
  1 นายพงษ์ศักดิ์   อังสุพันธุ์ ประธานคณะอนุกรรมการ
  2 นายคำนวน ศรีพงษ์พันธ์ อนุกรรมการ
  3 นางภัทร์ชนก กรกมลพฤกษ์ อนุกรรมการ
  4 นางสาวฐาปนีย์ มลมาลา อนุกรรมการ
  5 นายบุญกุล จังศิริวัฒนธำรง อนุกรรมการ
  6 นางวาสนา มุทุตานนท์ อนุกรรมการ
  7 นายส่งศักดิ์ ลิมบานเย็น อนุกรรมการ
  8 ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน เลขานุการ
  9 หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน ผู้ช่วยเลขานุการ
  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการเงิน (วาระปี 2557-2559)
  1 นายศุภชัย วัฒนางกูร ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
  อำนาจและหน้าที่
  1 กำหนดนโยบาย และกำกับ ดูแล ด้านการบัญชีของสมาคม
  2 บริหารจัดการด้านการเงินของสมาคม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสมาคมกำหนด
  3 ให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายการเงินและการบัญชีของสมาคมแก่คณะอนุกรรมการบริหารและคณะกรรมการสมาคม
  4 กลั่นกรองรายงานด้านการเงินของสมาคม
  5 กำหนดระเบียบ และวิธีปฏิบัติการดำเนินงานด้านการเงินและการบัญชีของสมาคม
           
คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ (วาระปี 2557-2559)  
  1 นายศุขวิชัย ธนะสุนทร ประธานคณะอนุกรรมการ
  2 นายสุรพร สิมะกุลธร อนุกรรมการ
  3 นายสุชาติ พิศิษฐวานิช อนุกรรมการ
  4 นายวิทยา ไพรสุวรรณ อนุกรรมการ
  5 นายสมประสงค์ โขมพัตร อนุกรรมการ
  6 นางสาวสุพรรณี วชิรปราการสกุล อนุกรรมการ
  7 นางศิริรัตน์ สุทีปธรรม อนุกรรมการ
  8 นางวาสนา มุทุตานนท์ อนุกรรมการ
  9 นางอภิรดี ดุรงค์พันธุ์ อนุกรรมการ
  # ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน เลขานุการ
  # หัวหน้าฝ่ายบริการสมาชิกและนักลงทุน ผู้ช่วยเลขานุการ
  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ (วาระปี 2557-2559)
  1 นายโชคดี แก้วแสง ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
  2 นายสมบัติ เปรมประภา ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
  3 นางภัทร์ชนก กรกมลพฤกษ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
  อำนาจและหน้าที่
  1 เสนอแนะและกำกับดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจใหม่ของสมาคม และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับสมาคม สมาชิก และลูกค้า
  2 พัฒนากิจกรรมเพื่อให้บริการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน สมาชิก และผู้ใช้บริการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในประเทศ และการลงทุนไทยในต่างประเทศ
  3 พิจารณาข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และข้อร้องเรียน ที่มีต่อการดำเนินงานของสมาคม เพื่อเสนอแนวทางการปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการ ต่อคณะอนุกรรมการบริหารและคณะกรรมการสมาคม
  4 พิจารณากลั่นกรองแผนดำเนินงานและงบประมาณในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
  5 ให้คำปรึกษาแนะนำและกำกับดูแลฝ่ายจัดการของสมาคมในเรื่องงานที่สมาคมให้บริการสมาชิกและลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้า
           
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ (วาระปี 2557-2559)
  1 นายไพโรจน์  โสมภูติ ประธานคณะอนุกรรมการ
  2 นายไชยเจริญ อติแพทย์ อนุกรรมการ
  3 นายจิรพล ทับทิมหิน อนุกรรมการ
  4 นางนฤมล ศิระวนาดร อนุกรรมการ
  5 นายวีระ ชัยวีระวัฒนะ อนุกรรมการ
  6 ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน เลขานุการ
  7 หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยเลขานุการ
  ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศ (วาระปี 2557-2559)
  1 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
  2 ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศการลงทุน ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
  อำนาจและหน้าที่
  1 กำกับ ดูแล การพัฒนาระบบสารสนเทศของสมาคม ทั้ง Hardware และ Software ให้ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และในการให้บริการแก่ลูกค้า
  2 ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารสนเทศของสมาคม แก่คณะอนุกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการสมาคม
คณะอนุกรรมการสารสนเทศ (วาระปี 2559-2561)    
1 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
  2 นายไชยเจริญ อติแพทย์ ประธานคณะอนุกรรมการ  
3 ผอ.สำนักสารสนเทศการลงทุน สกท. อนุกรรมการ
  4 นายณัฐวุฒิ เลิศไพบูลย์ อนุกรรมการ  
5 ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน อนุกรรมการ
  6 หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขานุการ  
7 นางสาวสิริวรรณ ฉลากรไชยา ผู้ช่วยเลขานุการ
อำนาจและหน้าที่
1 กำกับดูแล การพัฒนาระบบดิจิทัลของสมาคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ให้ระบบมีความมั่นคงและปลอดภัย
2 กำกับดูแล ระบบดิจิทัลของสมาคม ให้สอดคล้องกับนโยบาย และเชื่อมโยงกับระบบดิจิทัลของภาครัฐ ด้านส่งเสริมการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
3 เสนอแนะการพัฒนาระบบดิจิทัลของสมาคม แก่คณะอนุกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสมาคม