คณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน
1 นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช นายกสมาคม      
2 นายสุรพร สิมะกุลธร   อุปนายก      
3 นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ  อุปนายก      
4 นางสาวสุดจิตร  อินทรไทยวงศ์     อุปนายก       
5 นายอภิชาต ลี้อิสสระนุกูล  กรรมการ      
6 นางอัญชลี ชาลีจันทร์  กรรมการ      
7 นายรังสรรค์ วงศ์ว่องชู  กรรมการ      
8 นายธวัช ยุววิทยา  กรรมการและปฏิคม      
9 นายศาณินทร์ ตริยานนท์  กรรมการและประชาสัมพันธ์    
10 นางสุวรีย์ พัฒนวิทยากุล  กรรมการและนายทะเบียน      
11 นางสาวจิตรา กุลวานิช  กรรมการและเหรัญญิก      
12 นางภัทร์ชนก กรกมลพฤกษ์  กรรมการและเลขานุการ      
             
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน
1 นายศุภชัย วัฒนางกูร ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน
2 นางชุตาภรณ์ ลัมพสาระ ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน
3 นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน
4 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน
5 นางสาวจิตรา กุลวานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน
             
อำนาจและหน้าที่          
1 มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัติน้นจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้
2 มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม
3 มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการจะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
4 มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมใหญ่วิสามัญ
5 มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งอื่น ๆ ที่ยังมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้
6 มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอำนาจอื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้
7 มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมดรวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม
8 มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจำนวน 1 ใน 5 ของสมาชิกทั้งหมดได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ
9 มีหน้าที่จัดทำเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ
10 จัดทำบันทึกการประชุมต่าง ๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ
11 มีหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้