Print

ANNOUNCE THE NEWS :Raw Material

iconbox ปรับปรุงโปรแกรมการรับ-ส่ง ข้อมูลการสั่งปล่อยวัตถุดิบด้วยระบบ Import Online  "New"
iconbox เปลี่ยนแบบฟอร์มหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรและวัตถุดิบ "New"
iconbox เพิ่มรอบส่งบอร์ดสุวรรณภูมิ
iconbox เพิ่มรอบเวลาส่งเอกสารยกเลิก จากสุวรรณภูมืคืนที่สำนักงานกรุงเทพฯ
iconbox กำหนด เวลายื่น และรับเอกสารสั่งปล่อยวัตถุดิบ
iconbox เปลี่ยนหน้าโปรแกรมการใช้งานรับ-ส่งข้อมูลระบบ Import Online
iconbox วิธีปฎบิติเกี่ยวกับการยื่นขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบ
iconbox เพิ่มด่านศุลกากร สำหรับงานสั่งปล่อยวัตถุบดิบ
iconbox งดให้บริการในวันเสาร์เป็นการชั่วคราว
iconbox เปิดให้บริการในวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2552
iconbox ระเบียบการรับคืนเอกสารสั่งปล่อยวัตถุดิบ
iconbox ข้อปฏิบัติสำหรับการออกหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ "ฉบับปรับปรุง"
iconbox ขยายเวลาลดค่าบริการเป็นกรณีพิเศษ