Print

From Raw Material

global ขออนุมัติลดหย่อนอากรขาเข้า ม. 30
global แบบฟอร์มขอใช้บริการทางด่วนหลังเวลา 16.15 น. 
global ขออนุมัติลดหย่อนอากรขาเข้า เพื่อคืนอากร ม.30
global แบบฟอร์มขอยกเลิกไปเลยไม่ขอใช้สิทธิ์

global ขออนุมัติลดหย่อนอากรขาเข้า 
     เพื่อถอนใช้ธนาคารค้ำประกัน ม.30

global แบบฟอร์มใบสมัครการสั่งปล่อยและ
     ตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์
global ขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ ม.36  global แบบฟอร์มขอรับรองสำเนาถูกต้อง หนังสืออนุมัติ
     สั่งปล่อยวัตถุดิบ
global ขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้า เพื่อคืนอากร ม.36  global แบบฟอร์มขอคัดสำเนา หนังสืออนุมัติสั่งปล่อย
     วัตถุดิบ
global ขออนุมัติสั่งปล่อย เพื่อถอนใช้ธนาคารค้ำประกัน ม.36 global แบบฟอร์มขอแก้ไข กรณีที่นำวัตถุดิบเข้าผิดพลาด 
global ขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้าสิ่งของ ตามมาตรา 36  global  ฟอร์มสมัครใช้บริการ รับหนังสืออนุมัติ
      สั่งปล่อยวัตถุดิบที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
(แก้ไข)
global ขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้าสิ่งของ เพื่อคืนอากร ม.36 global ฟอร์มขอรับสำเนาหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบ
      ผ่านเครื่องโทรสารและ E-mail (แก้ไข)
global ยืนยันวันนำเข้าครั้งแรก global ฟอร์ม Birtimp
global กำหนดวันนำเข้าครั้งแรก
global Job Submitting Satus
global ขยายระยะเวลานำเข้า 
global หนังสือมอบอำนาจ
global แบบฟอร์มขอใช้บริการทางด่วนพิเศษ global แบบฟอร์มขอรับ User name เข้าใช้งา
     ระบบ Import Online